1st Batch Student list

Filter
Display # 
Name Position Suburb Country
Farhan Anjum Khandakar 2010338002 Bangladesh
Shahadat Hussain Parvez 2010338004 Sylhet Bangladesh
Tahmid Hassan 2010338005 Sylhet Bangladesh
Md. Jubair Hossain Jitu 2010338006 mymengingh Bangladesh
Md. Tanvir Anjum 2010338007 Bangladesh
Kamatol Hasnat Sara 2010338008 Bangladesh
Fahim Bin Wahid 2010338010 Norshingdi Bangladesh
Chinmoy Das 2010338012 Bangladesh
A. S. Shakur Babu 2010338013 Bangladesh
Jibesh Kanti Saha 2010338014 Sylhet Bangladesh
Rezwan Matin 2010338015 Sylhet Bangladesh
Md. Nazmul Hossain Nasim 2010338016 Bangladesh
Niloy Banik 2010338017 Bangladesh
Md. Mehedi Hasan Mridul 2010338019 Bangladesh
Gazi Md. Mehedi Hasan Shuvo 2010338020 Bangladesh
Oli Ahmed 2010338021 Bangladesh
Fahad Bin Mazhar 2010338022 Bangladesh
Riashad Siddique 2010338023 Bangladesh
Md. Jubayer Ahmed 2010338025 Bangladesh
Shariful Haque Mishu 2010338027 Bangladesh